10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
97 (18 lần) 62 (15 lần) 80 (15 lần) 14 (15 lần) 40 (15 lần)
72 (14 lần) 93 (14 lần) 15 (14 lần) 51 (14 lần) 00 (13 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
77 (4 lần) 60 (4 lần) 47 (4 lần) 01 (5 lần) 45 (5 lần)
56 (6 lần) 02 (6 lần) 44 (6 lần) 90 (6 lần) 16 (6 lần)
6 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
43 (17 ngày) 73 (15 ngày) 79 (13 ngày) 45 (11 ngày) 09 (10 ngày)
57 (10 ngày)