5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Bộ số Số lần về Về gần nhất
97 18 lần 23/09/2023
14 15 lần 24/09/2023
66 15 lần 24/09/2023
40 14 lần 24/09/2023
80 14 lần 23/09/2023